Gz 2383.C3

244.000 219.600

Tiết kiệm được 24.400