Gz 8094.C6

244.000 219.600

Tiết kiệm được 24.400