Gz 8095.C10

244.000 219.600

Tiết kiệm được 24.400