Tròng kính đổi màu Chemi PhotoGray 1.56

745.200

Tiết kiệm được 82.800

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ