Tròng kính Crizal EasyPro 1.56

781.000

Tiết kiệm được 87.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ