Tròng kính đổi màu Essilor Crizal Transitions Xtractive New Generation 1.50

3.544.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ