Tròng kính đổi màu Essilor Crizal Transitions Gen8 1.50

3.004.0003.544.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ