Tròng kính Crizal Sapphire 360UV

998.0003.288.000

Chiết suất :
1.56
1.60
1.67
+ -2 lựa chọn
Bỏ lựa chọn
Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ