Tròng kính màu GlassyZone 1.56

480.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ