Tròng kính mỏng chống chói đèn xe Elements Night AR

1.062.0001.512.000

Chiết suất 1.60

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤3 độ

 

Chiết suất 1.67

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤4 độ